De 8 top performance kompetencer

Holistisk lederevaluering bidrager til trivsel og resultatskabelse.

Mens mange medarbejdere evalueres kontinuerligt i forhold til deres performance, adfærd, motivation etc. forholder det sig ofte anderledes med de selvsamme medarbejderes ledere. Når ledere bliver evalueret, foregår det på forskellig vis; men ofte – og typisk delvist afhængig af virksomhedens størrelse – alene eller primært baseret på tal og basal resultatopnåelse.

Måske er lederen i første omgang landet i sin lederrolle som konsekvens af performance frem for kompetencer. Dette dilemma er ganske udbredt; men heri ligger ikke implicit, at denne fejl skal fastholdes. Tværtimod, bør det være i alles interesse – herunder lederens egen – at vedkommende vurderes på sin dygtighed som leder – og motivation for rollen som leder. Kun på den måde er der – reelt – mulighed for at navigere, korrigere og optimere. Dette gælder i forhold til direktionen, den enkelte leder og vedkommendes medarbejdere.

Løbende (fx halv- eller helårlige) lederevalueringer kan bidrage med afgørende vigtige resultater, anbefalinger til indsatsområder og herunder bl.a. skabe inspiration med henblik på fx medarbejdertrivsel, fastholdelse og performance. I modsat fald risikeres det, at lederen fremstår effektiv og på den korte bane performer målt på tal samt resultater; mens lederens ledelsesstil måske (nærmest) direkte obstruerer kontinuerlig resultatskabelse på den lange bane pga. mistrivsel.

Performancemålinger bør – alt-andet-lige – altid baseres på såvel kvantitative som kvalitative mål. Rettidige, relevante analyser og justeringer kan skabe det rette fokus og betydelige gevinster. Målstyring er (oftest) adfærdsregulerende, og direktionen kan med fordel skabe sig overblik over, hvorvidt lederen i sin adfærd bidrager med positiv energi eller nærmere tager energi fra sine medarbejdere, som over tid forlader virksomheden med de konsekvenser, det naturligt har.

Lederevalueringer, der tager højde for direktionens vurdering af lederen, baseret på vedkommendes resultatskabelse SAMT medarbejdernes vurdering af en leder, baseret på vedkommendes ledelsesstil kan skabe et langt stærkere fundament for drift og udvikling af virksomheden. Holistiske lederevalueringer kan således tegne et reelt og retvisende billede af den enkelte leder.

360 graders (lederskabs)analyser, der udfyldes af medarbejdere, lederkolleger og direktion er et rigtig godt udgangspunkt for dette, idet disse vil kortlægge, hvilke resultater, der er skabt – og måden, hvorpå det er sket.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL: Evaluerer I lederne i jeres virksomhed? Hvorfor? Hvorfor ikke? I givet fald, hvordan?